On the run, men; Dagens rubrik

I en amerikansk webbtidning, eller en portalsajt för nyheter eller nåt sånt, hittar jag dagens bästa rubrik. Den sitter på en krönika om att det nu kommer många nya rökfria alternativ till cigaretter i USA. I give you:

‘Snus:’ New product rhymes with ‘abuse’

Nej, ta mig fasen, nu måste jag röra på mig. Lunch med Problemet (som verkar kommit igång med lite skrivande igen, kul), sen tåg till Flen för att möta upp far. Sen blir det en dag på sommarnöjet, och ett par dagar i Stockholm. Årsmöte, seminarium, kanske lite poker. Önska mig lycka till!

7 reaktion på “On the run, men; Dagens rubrik”

  1. Grym mening från artikeln förresten: ”Since snus is not intended nor recommended for inhalation…”

    Avse, rekommendera, vem bryr sig? Den stora frågan är ju hur man skulle göra rent praktiskt.

  2. à°…à°¨్నట్à°Ÿు .. à°®ీà°•ూ à°¡ాà°•్à°Ÿà°°ుà°•ీ à°­ోజనం à°—ుà°°ింà°šి జరిà°—ిà°¨ à°¸ంà°­ాà°·à°£ à°šà°¦ిà°µిà°¤ే à°‡ంà°•ో à°¸ంఘటన à°—ుà°°్à°¤ొà°š్à°šింà°¦ి. à°’à°•ాయన ఇలాà°¨ే బరుà°µు తగ్à°—ాలని సలహా à°•ోà°¸ం à°¡ాà°•్à°Ÿà°°ు దగ్à°—ిà°°ిà°•ి à°µెà°³్à°³ాà°Ÿ్à°Ÿ. à°¡ాà°•్à°Ÿà°°ు ఆయన ఆహాà°°à°ªు అలవాà°Ÿ్à°²ు à°…à°¨్à°¨ీ à°•్à°·ుà°£ంà°—ా à°¤ెà°²ుà°¸ుà°•ుà°¨ి ”à°ªూà°Ÿà°•ి à°°ెంà°¡ు à°šà°ªాà°¤ీà°²ు à°¤ిà°¨ంà°¡ి” à°…à°¨ి సలహా ఇచ్à°šాà°¡ు. à°ˆ à°ªెà°¦్à°¦ మనిà°·ి à°šాà°²ా à°¸ీà°°ియస్ à°—ా ..”à°­ోజనాà°¨ిà°•ి à°®ుంà°¦ా, తరవాతనా?” అనడిà°—ాà°Ÿ్à°Ÿ!

  3. All of the items you say is astonishingly genuine plus it creates myself contemplate precisely why My spouse and i hadn’capital t viewed this using this type of light-weight previous to. This informative article actually did flip the sunlight with for me personally as far as this excellent concern will go. However, there is a definite component That’s not me definitely too happy with even though My partner and i try and balance out by purchasing your main idea of ones matter, enable me watch what are the rest of the members need to talk about.Wonderfully performed.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.