En folkrörelse på väg mot ingenstans?

Domen i Pirate Bay-rättegången har tydligen fått ganska stora, och positiva, konsekvenser för Piratpartiet. Medlemmar strömmar för första gången på länge till ett politiskt parti. Ung Pirat säger sig nu vara Sveriges största politiska ungdomsförbund. På Piratpartiets webplats kan man se liveuppdaterat medlemsantal i hela 10-tal.

Och visst är det här bra på sina sätt. Det är skönt att se att det faktiskt finns frågor folk vill engagera sig i, och att man är villig att göra det i organisationer med parlamentariska ambitioner. (Även om jag tror att det är av rent egoistiska och ekonomiska anledningar. Folk vill inte betala för underhållning helt enkelt. Att det dessutom är gratis att gå med i partiet gör nog också sitt till. Antalet nya medlemmar hade nog inte blivit alls så stort med en normal medlemsavgift. Men det är bara spekulationer. Vi får helt enkelt se om de här nya medlemmarna engagerar sig också.)

Jag ställer mig dock några frågor. De kan snabbt sammanfatas till en övergripande fråga: Kan vi lita på Piratpartiet? Svaret är lika snabbt: Nej.

Jag ska förklara hur jag menar, och ni får ursäkta för citatorgien som följer. Är ni mer intresserade kan ni läsa hela åsiktsförklarigen på Piratpartiets webplats.

Piratpartiet säger i förbifarten att de har en demokratisk grundsyn, men de väljer att inte definiera vad demokrati är. Det närmaste man kommer en sån definition är följande stycke:

Värnet om den enskildes privatliv är lagfäst i Sveriges grundlag. Ur denna grundläggande rätt springer flera andra viktiga mänskliga rättigheter som yttrande och åsiktsfrihet, informationsfrihet, rätten till kultur och rätten till personlig utveckling. Alla försök från den offentliga maktens sida att inskränka dessa rättigheter måste ifrågasättas och mötas av ett kraftfullt motstånd.

Eftersom jag inte kan hitta ett mer ingående resonemang om vad demokrati är tar jag för givet att de nöjer sig med de här bitarna.
Vidare definierar de sina åsiktsområden på det här sättet:

Piratpartiets värdegrund bygger på tre grundläggande värderingar; att den personliga integriteten måste skyddas, att kulturen måste släppas fri och att patent och privata monopol är skadliga för samhället.

och avslutar sitt principprogram med detta:

Piratpartiet eftersträvar inte att sitta med i någon regering. Vårt mål är att utifrån en vågmästarställning i riksdagen stödja en regering som på ett bra sätt driver de frågor vi har i vårt program. Vi kommer i så fall att stödja den regeringen i de övriga frågor där Piratpartiet inte tar ställning.

För att kunna enas som rörelse tar vi inte ställning i andra politiska frågor som inte har samband med de principer vi här deklarerat. Vi förenar oss kring värnet om rätten till ett privatliv och kritiken av upphovsrätt och patent.

Vi har alltså att göra med ett parti som är beredda att stödja och arbeta ihop med en regering med vilka åsikter och agendor som helst, så länge de uppfyller de krav som ställs ovan.

Nu kommer jag dra saker lite till sin spets här. Jag tror inte att det här är ett troligt scenario, men det är inte desto mindre ett möjligt. Om man kollar runt lite på andra organisationer som aspirerar på parlamentariska mandat kan man hitta partier som mycket väl skulle kunna bli samarbetspartners till Piratpartiet. Ett exempel är det relativt nyomdöpta Folkfronen. De vill inte säga att det är samma organisation som Nationalsocialistisk Front, men det är samma personer och i princip samma åsiktsprogram.
De har valt att beskriva sin politik i 10 punkter:

Våra grundläggande mål:

1, Sverige skall även i framtiden vara svenskt: Endast människor som tillhör det västerländska genetiska och kulturella arvet, där de etniska svenskarna ingår, skall kunna vara svenska medborgare.

2, Sverige skall styras av svenskarna: Icke-svenskar skall ej tillåtas ha maktpositioner inom det svenska samhället.

3, Sverige skall styras för svenskarna: Alla politiska beslut skall utgå från vad som är bäst för de etniska svenskarnas intressen.

4, Sverige skall styras på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt: Statsapparaten skall ledas av ett modernt statsskick som så effektivt som möjligt gagnar svenskarna. Statsskicket måste bygga på kompetens och ansvar, och dess uppgift skall alltid vara att tjäna befolkningen, aldrig tvärtom. Det styrande systemets ledord skall vara förbättring, utveckling och hela folkets väl.

5, Sverige skall ha ett faktiskt självstyre: Gärna samarbeten med andra länder men inga avtal som innebär att överstatlighet accepteras.

6, Sverige skall vara ett tryggt land att bo i: Trygghet, såväl individuell som ekonomisk, skall vara ett av samhällets fundament.

7, Åsikts- och yttrandefrihet: Alla frågor skall vara fria att diskutera i Sverige, forskningen skall vara fri och inskränkning av den personliga integriteten genom statlig övervakning av icke-kriminella medborgare skall ej tillåtas.

8, Svenskarna skall äga de svenska resurserna: Betydande svenska naturresurser och allmännyttig verksamhet skall ägas av det svenska folket, vilket innebär att all vinst från sådan näring återgår till befolkningen och inte till utländska eller enskilda intressen.

9, Folkgemenskap och social rättvisa skall genomsyra samhället: Klassplittring skall ersättas med klassgemenskap där hela folkets kreativa och produktiva insatser värderas högt och ingen samhällsgrupp tillåts avancera på bekostnad av någon annan.

10, Sverige skall ha ett starkt miljö- och djurskydd. Sverige har en unik natur som är värd att skydda och bevara. Livsmedelsindustri och annan verksamhet där djurhållning ingår måste vara etiskt hållbar.

Och där, i punkt 7 hittade vi den gemensamma kopplingen. I ett läge där Folkfronten och Piratpartiet tillsammans skulle få majoritet, skulle alltså Piratpartiet kunna stödja en regering med sin åsiktsgrund i nazismen, även om den nu för tiden är lite omarbetad och har gjorts mer vänlig, så länge de går med på piratpartiets tre grundvalar. Ur det här programmet ser jag inte att det skulle vara något större problem. De öppnar upp för samma typ av resonemang som Piratpartiet för, och ingen av punkterna innehåller något som går emot vad Piratpartiet tycker.

Det jag med det här inlägget vill säga är att det som ser ut att kunna bli en ny folkrörelse med några tydliga mål, väldigt snabbt kan förvandlas till en stödrörelse för något helt annat. Jag håller med Piratpartiet i ganska mycket, men eftersom jag har åsikter om många andra saker i samhället också, kräver jag en mycket bättre generell åsiktsförklaring för att de alls skulle kunna vara ett alternativ i ett röstbås.

Piratpartiet har förvisso några tydliga och skarpa ställningstaganden, men det är krav som inte är allt för svåra att uppfylla för någon med en annan agenda, speciellt för organisationer i demokratins periferi.

En röst på Piratpartiet är förvisso en röst på en stärkt personlig integritet, men det är också en röst på något annat. Vad vet vi inte i dag.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.